Dai Hi Shin Dharani

Namu   kara   tan   no   tora   ya   ya   namu   ori   ya   boryo   ki   chi   shifu   ra   ya   fuji   sato   bo   ya   moko   sato   bo   ya   mo   ko   kya   runi   kya   ya   en   sa   hara   ha   ei   shu   tan   no   ton   sha   namu   shiki   ri   toi   mo   ori   ya   boryo   ki   chi   shifu   ra   rin   to   bo   na   mu   no   ra   kin   ji   ki   ri   mo   ko   ho   do   sha   mi   sa   bo   o   to   jo   shu   ben   o   shu   in   sa   bo   sa   to   no   mo   bo   gya   mo   ha   te   cho   to   ji   to   en   o   bo   ryo   ki   ru   gya   chi   kya   rya   chi   i   kiri   mo   ko   fuji   sa   to   sa   bo   sa   bo   mo   ra   mo   ra   mo   ki   mo   ki   ri   to   in   ku   ryo   ku   ryo   ke   mo   to   ryo   to   ryo   ho   ja   ya   chi   mo   ko   ho   ja   ya   chi   to   ra   to   ra   chiri   ni   shifu   ra   ya   sha   ro   sha   ro   mo   mo   ha   mo   ra   ho   chi   ri   yu   ki   yu   ki   shi   no   shi   no   ora   san   fura   sha   ri   ha   za   ha   za   fura   sha   ya   ku   ryo   ku   ryo   mo   ra   ku   ryo   ku   ryo   ki   ri   sha   ro   sha   ro   shi   ri   shi   ri   su   ryo   su   ryo   fuji   ya   fuji   ya   fudo   ya   fudo   ya   mi   chiri   ya   nora   kin   ji   chiri   shuni   no   hoya   mono   somo   ko   shido   ya   somo   ko   moko   shido   ya   somo   ko   shido   yu   ki   shifu   ra   ya   somo   ko   nora   kin   ji   somo   ko   mo   ra   no   ra   somo   ko   shira   su   omo   gya   ya   somo   ko   sobo   moko   shido   ya   somo   ko   shaki   ra   oshi   do   ya   somo   ko   hodo   mogya   shido   ya   somo   ko   nora   kin   ji   ha   gyara   ya   somo   ko   mo   hori   shin   gyara   ya   somo   ko   namu   kara   tan   no   tora   ya   ya   namu   ori   ya   boryo   ki   chi   shifu   ra   ya   somo   ko   shite   do   modo   ra   hodo   ya   so   mo   ko