Textos Tradicionales

Seng-ts’an (?-606)

Shitou Xiqian (700-790)

Eihei Dogen (1200-1253)

Sutras Mahayana

Canon Pali