For Study

(Xin Xin Ming)
attributed to Jianzhi Sencan (?-606) the third Ch’an ancestor
(Sandokai)
Shitou Xiqian (700-790)

Recommended reading:
Branching Streams Flow in the Darkness
by Shunryu Suzuki
University of California Press
ISBN:9780520936232

(Soanka)
Shitou Xiqian (700-790)
(Hokyo Zammai)
Dongshan Liangjie (807-869)